VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ (dále jen jako „VOP“)

pro nákup zboží uvedeného na stránkách www.kitershop.cz, jejichž provozovatelem je společnost CZECH KITE FORCE s.r.o., se sídlem v ulici Třebenická 1295, 182 00, Praha 8, IČ 26491184, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 85576 (dále jen „Prodávající“ nebo „Pronajímatel“).

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen „Kupující”).
2. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „Smlouva”). Pro případ nesouladu textu těchto podmínek s textem konkrétní písemné Smlouvy, má přednost text Smlouvy. Po uzavření Smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí ujednání, týkající se předmětu Smlouvy, která v ní nejsou výslovně obsažena.
3. Objednáním zboží (produktů) vyjadřuje Kupující svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, neuvede-li v návrhu Smlouvy výslovně jinak a tyto se tak stávají nedílnou součástí Smlouvy.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Prodávající umístil na www.kiteforce.cz do sekce „E-shop“ a na www.kitershop.cz zboží a produkty, které má zájem prodat, dále jen jako „Zboží“. Zboží zde uvedené, za zde uvedených podmínek, nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy.
2. Návrhem na uzavření Smlouvy je objednávka Zboží Kupujícím vůči Prodávajícímu. Objednávku lze učinit:
prostřednictvím elektronického obchodu, emailem na adrese shop@kiteforce.cz, osobně, telefonicky.
3. Objednávka Kupujícího musí obsahovat: jméno a příjmení, popř. název, Kupujícího; bydliště, popř. sídlo, Kupujícího; emailové a telefonní spojení Kupujícího; označení Zboží tak, aby nebylo zaměnitelné s jiným, včetně velikost barvy, uvedení objednávaného množství Zboží a ceny dle aktuálního ceníku Zboží; způsob dopravy, a liší-li se adresa dodání od místa bydliště nebo sídla Kupujícího rovněž uvedení dodací adresy, zasílání Zboží je možné pouze na území České republiky.
4. Prodávající se zavazuje neprodleně, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne jejího přijetí, potvrdit objednávku Kupujícího a to elektronicky na email zadaný v objednávce.
5. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím, ledaže Kupující vezme svou objednávku zpět dle čl. III. odst. 1 těchto VOP.

 

III. Kupní cena, platební podmínky

1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny uvedené v ceníku Zboží (na www.kitershop.cz) v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů Prodávajícího. Prodávající je povinen sdělit změnu ceny Kupujícímu nejpozději při potvrzení objednávky dle předchozího článku odstavce 4. Takové oznámení se považuje ze změnu návrhu na uzavření smlouvy a Kupující je povinen elektronicky potvrdit Prodávajícímu akceptaci změněné nabídky na uzavření Smlouvy a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající zašle Kupujícímu oznámení o změně ceny Zboží, jinak se má za to, že Kupující s takovou změnou ceny nesouhlasí a Smlouva není uzavřena.
2. Za nákup Zboží vystaví Prodávající Kupujícímu fakturu, která je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je také prodejka za hotové, tzv. paragon, vydaný při platbě v hotovosti Prodávajícím.
3. Kupující se zavazuje zaplatit za Zboží cenu potvrzenou Prodávajícím dle čl. II. odst. 4 příp. dle odst. 1 tohoto článku. Kupující se dále zavazuje zaplatit cenu dopravy Zboží dle zvoleného způsobu dopravy a aktuálního ceníku, viz. čl. IV. těchto VOP. Kupní cena a cena dopravy dále také jen jako „Celková cena“.
4. Při platbě na dobírku je k ceně dopravy připočtena částka 50,- Kč.
5. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu Celkovou cenu předem a to do 5-ti pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím na bankovní účet Prodávajícího č. ú. 2000687921/2010, dobírkou při převzetí zboží, nebo v hotovosti v případě osobního odběru Zboží. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po úplném zaplacení Celkové ceny Kupujícím.
6. Veškeré ceny v těchto VOP a na stránkách www.kitershop.cz jsou uvedeny v korunách českých. 

 

IV. Dodací podmínky, cena dopravy, reklamace

1. Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak, je Prodávající povinen odeslat Zboží Kupujícímu:
do 5-ti pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky při platbě na dobírku;
do 5-ti pracovních dnů ode dne přijetí úhrady Celkové ceny Kupujícím při platbě předem,
okamžitě při osobním odběru Zboží.
Dodací lhůta se přiměřeně k okolnostem prodlužuje, jestliže je prodlení způsobeno okolnostmi, které nemají původ v jednání Prodávajícího, jako jsou např. živelní události, stávky, apod.
2. Kupující je povinen v objednávce označit požadovaný způsob dodání Zboží a to jedním z těchto způsobů:
osobní odběr na adrese sídla Prodávajícího, příp. na jiném místě, na kterém se Prodávající s Kupujícím dohodne, zdarma;
zaslání Zboží přepravní službou na území České republiky. Zboží je možno Kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty s.p., cena dopravy činí 150,- Kč + případná cena dobírky dle předchozího článku.

3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu shop@kiteforce.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
4. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.
5. Řidič smluvního dopravce je oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu dopravce. Daňový doklad (faktura, paragon) je přiložena v zásilce.
6. Prodávající poskytuje na Zboží záruku po dobu 24 měsíců, která začíná běžet ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užitím zboží k jinému účelu, než ke kterému je určeno.
7. Zjistí-li Kupující během záruční doby vady zboží, je oprávněn tyto vady reklamovat. Reklamace se děje oznámením bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, buď osobně Prodávajícímu zápisem o reklamaci nebo písemně na adresu Prodávajícího. Reklamace Kupujícího musí obsahovat datum dodání Zboží, název Zboží, reklamované množství, popis vady, návrh na vyřízení reklamace a kopii daňového dokladu (faktura, paragon). Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající se zavazuje přistupovat k reklamaci odpovědně a s odbornou péčí.

 

V. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující při platbě předem neuhradí Celkovou cenu řádně a včas.
2. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické pošty nebo na základě telefonické objednávky do 14 dní od převzetí Zboží, s výjimkou Smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání Kupujícího, nebo Smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal a s výjimkou Smlouvy, která je uzavřena při osobním odběru zboží Kupujícím.
3. Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Prodávajícího, může Kupující od smlouvy odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření. Kupující se zavazuje uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy zásadně písemným sdělením zaslaným na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo předaným osobně Prodávajícímu.
4. Prodávající se zavazuje převzít vrácené Zboží osobně, popř. od dopravce jen pokud nebude proti převzetí požadována jakákoliv platba (dobírka apod.). Kupující je v případě odstoupení od Smlouvy povinen vrátit Zboží v původním, nepoužitém a nepoškozeném stavu a v původním obalu včetně návodu k použití a originálu daňového dokladu, popř. dalších dodaných dokumentů (např. slevový kupón apod.). Pokud tak Kupující neučiní, není odstoupení od smlouvy platné a Zboží bude Kupujícímu předáno osobně nebo na náklady Kupujícího odesláno Kupujícímu zpět s písemným vyjádřením důvodu neplatnosti odstoupení.
5. Po splnění všech podmínek uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Smlouvy je Prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne převzetí vráceného Zboží vrátit kupní cenu Zboží na účet Kupujícího, jehož číslo je Kupující povinen sdělit písemně s úředně ověřeným podpisem, popř. takovou cenu vyplatit v hotovosti Kupujícímu osobně nebo zaslat Kupujícímu poštovní poukázkou na adresu Kupujícího.
 

IV. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího tak, aby nebyly zneužity třetí osobou.
2. Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Prodávajícího a s jejich následným zpracováním pro účely Prodávajícího a spolupracujících subjektů, jako jsou zasílání informací o pořádaných akcích, nabídce zboží a jiných aktivitách. Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje kupujícího ze své databáze odstranit.
3. Osobní údaje, které Kupující poskytne Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně jeho obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na www.kitershop.cz .
2. Ostatní práva a povinnosti neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 10.8.2011.


UŽIVATELSKÝ PANEL

E-mail:
Heslo:
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Počet:0 ks
Celková cena:0 Kč
Zobrazit nákupní košík ›››

ANKETA

Jakou disciplínu kitingu mám nejraději?

KITEBOARDING
Anketa44%
SNOWKITING
Anketa34%
LANDKITING
Anketa22%

Celkem hlasů: 343

www. KITERSHOP .cz

 

CZECH KITE FORCE s.r.o.

 

Výdejní místa:

PRAHA

LIBEREC

 

TEL.:  + 420 731 180 794

 Mail:  shop@kiteforce.cz

 

www.KITEFORCE.cz 

 

Newsletter:Všeobecné obchodní podmínky | Mapa stránek | © 2011 - 2024 Kitershop.cz